Tervehdys!

Edessäsi on verkkoversio versio Onssin valmennuslinjasta. Aikaisemmin linja on ollut ainoastaan sähköisenä tiedostona, jonka jakaminen on ollut hankalaa, joten jotta linja on helpommin kaikkien saatavilla, olen tehnyt siitä verkkoversion. Linjassa on kuvattu asioita, joita eri ikäluokan harjoittelussa tulisi ottaa huomioon, ja linjaan on kirjattu ikäluokkakohtaiset oppimistavoitteet ja harjoittelun jaksotus. Allekirjoittanut on vastannut linjan koostamisesta, mutta jatkossa linjaa on tarkoitus muokata yksityiskohtaisemmaksi seuran valmentajien ja joukkueiden toimihenkilöiden avustuksella. Alla lyhyt kuvaus Onssista seurana ja seuran toiminnasta yleensä.

ONS

ONS on kansallisesti merkittävä, pohjois-suomalainen jalkapalloseura, joka jalkapallon kautta antaa yli 400 tytölle mahdollisuuden harrastaa liikuntaa, ja joka kantaa yhteiskuntavastuuta kannustamalla sekä seurassa pelaavia tyttöjä että heidän perheitään urheilulliseen ja terveelliseen elämäntapaan. Onssissa pelaajia kehitetään turvallisessa, ammattitaitoisessa ja lajirakkaassa ilmapiirissä, siitä huolimatta olipa pelaamisen motiivina harrastaminen tai kilpatoiminta.

AMMATTITAITO JA TURVALLISUUS

Jalkapallon oppimisen näkökulmasta valmentajien ammattitaito sekä turvallinen oppimisympäristö ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Onssi kouluttaa jokaisen vastuuvalmentajan sekä kakkosvalmentajan ja apuvalmentajat vähintään Palloliiton C-tasolle. Palloliiton sekä seuran linjan mukaan koulutetut valmentajat takaavat pelaajille sekä ammattitaitoisen että turvallisen oppimisympäristön.

PELI-ILO ON TIE OPPIMISEEN

Onnistumiset ovat olennainen osa oppimisprosessia ja onnistumiset tuottavat suurimmat elämykset, jotka innostavat oppimaan lisää.. Oppimisen kannalta kannustava, turvallinen ja innostava oppimisympäristö ovat tärkeä asioita. Onssissa jokainen joukkuetapahtuma on kannustava ja jokainen joukkuetapahtuma pohjautuu peli-iloon. Jalkapallon ja liikkumisen riemu luovat onssilaisen valmennuksen perustan.

ONSSILAINEN PELAAJAPOLKU

Peli-ilon lisäksi onssilainen oppimisprosessi on päämäärätietoista, systemaattista ja suunnitelmallista. Pitkäjänteinen ja luovuuteen kannustava oppimisympäristö ovat avaimet pelaajien kehitykseen, ja jokaisella onssilaisella on oikeus kehittyä omaan tahtiin ja omalla tasollaan. Onssilaisen pelaajakehityksen tukena on onssilainen pelaajapolku, jossa pelaajat systeemaattisesti ja askel askeleelta etenevät kohti omaa maaliaan jalkapalloilijana. Onssissa jokaisella on oikeus oppia ja jokaisella on oikeus saada samantasoista opetusta.

HARRASTAMISEN TASAVERTAISUUS

Onssissa jalkapalloa voi pelata kilpaurheilu- tai harrastusmielessä. Onssissa sekä jalkapallon harrastamista että kilpajalkapalloa yhdistää suunnitelmallisuus ja pelaajien kehittäminen. Onssissa harrastaminen ei ole pelkästään pelaajien oikeus, vaan pelaajien muilla perheenjäsenillä sekä muilla jalkapallosta pitävillä on mahdollisuus toimia toimitsijana tai seuran kannattajana. Peli-ilon ja onnistumisen kokemukset varmistamme sillä, että jokainen onssilainen harrastaa omalla tasollaan.

KANSAINVÄLINEN HUIPPUTOIMINTA JA KANSAINVÄLISYYS

Kansainväliset pelit ja kansainvälinen OGC-turnaus ovat osa onssilaisten joukkueiden arkea. Vuorovaikutuksella kansallisten huippujoukkueiden ja kansainvälisten joukkueiden kanssa ovat ONSsin keino nostaa oman toiminnan tasoa. Kansainvälisyys ja kansainväliset joukkueet ovat osa Onssin järjestämää OGC-turnausta.

ONSSILAINEN PERHE

Onssilaiseen perheeseen kuuluvat pelaajat, heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat sekä seuran kannattajat. Onssi on yhteisö aina nuorimmista prinsessafutareista edustusjoukkueen pelaajiin sekä seuran toiminnan keskeisenä voimavarana toimivista perheistä seuran toiminnassa mukana oleviin vapaaehtoisiin. Onssilaisuus on yhdessä olemista, yhdessä tekemistä, toisten tukemista, toisista välittämistä ja toisten arvostamista.

Onssissa myös ymmärretään perheiden merkitys lasten ja nuorten urheilijaksi kasvamisen prosessissa. Sen varmistamiseksi joukkueissa tehdään säännöllistä yhteistyötä lasten ja nuorten perheiden kanssa. Yhteistyötä toteutetaan säännöllisillä palavereilla, joissa vanhempien kanssakeskustellaan mikä on perheiden rooli lasten ja nuorten urheilijaksi kasvamisen prosessissa. Yhteisissä palavereissa vanhempia myös opastetaan millä tavalla perheet voivat ja miten perheiden tulee tukea niin lapsia kuin nuoria heidän urheilijaksi kasvamisen polulla.

LAPSIURHEILU

Onssissa pelaajan polku alkaa lapsiurheiluvaiheesta ja etenee siitä nuoriso- ja mahdollisesti aina huippu-urheiluvaiheiseen. Lapsiurheiluvaiheen (U5-U11) harrastaminen tapahtuu ikäluokkamallin mukaan ja sen tavoitteena on saada pelaaja rakastumaan jalkapalloon, innostaa pelaajia liikkumaan monipuolisesti ja kokemaan liikunnan iloa.

Onssin pelaajapolku muodostaa pelaajan liikunnallisuuden, kasvun ja kehittymisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle kehittymiselle. Toiminnan keskeisenä tehtävänä on edistää pelaajan liikunnallisuutta, kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan pelaajalähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa pelaajan myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään.

Pelaajapolku perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen pelaaja on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokainen pelaaja tulee kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä. Pelaajat saavat kehittyä sekä rakentaa käsitystään itsestään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti.

NUORISOURHEILU

Ikäluokkatoiminta on tarkoitettu motivoituneille ja kilpaurheilijoiksi tähtääville pelaajille, joiden tavoitteet ja toiminta ovat kansallista huippua. Likkojenliigatoiminnassa liikunnan harrastaminen ja yhdessä tekeminen ovat tärkein asia. Toimintaan kuuluu säännöllinen harjoittelu ja säännöllinen pelaaminen. Likkojenliigatoiminta on myös muutakin kuin jalkapallon pelaamista. Toimintaan kuuluu myös muuta liikuntaa sekä kulttuurista toimintaa.

TASORYHMITTELY

Onssin ikäkausijoukkueissa tasoryhmittelyä ei tehdä joukkuetasolla, vaan tasoryhmät muodostetaan harjoitusten sisällä. Onssin joukkueet pelaavat tasojoukkueilla ainoastaan ennen kautta vanhempainpalaverissa sovituissa turnauksissa ja sarjoissa. Onssin joukkueiden perusperiaate on, että kaikki pelaajat sekä harjoittelevat että pelaavat omalla tasollaan. Kauden aikana kuitenkin huomioidaan se, että jokaiselle pelaajalle tulee Palloliiton linjauksen mukaisesti riittävä määrä helppoja, tasaisia ja vaikeita pelejä.

Onssin Likkojenliigajoukkueissa ei käytetä tasoryhmiä. Jos Likkojenliigajoukkueissa on pelaajia, jotka haluavat kokeilla taitojaan haastavammassa ympäristössä, he voivat kokeilla sitä oman ikäluokan ikäkausijoukkueessa.

URHEILIJAKSI KASVAMINEN

Toiminnassaan ONS huomioi kotien merkityksen lasten ja nuorten urheilijaksi kasvamisen prosessissa. ONSsin joukkueiden perustoimintaan kuuluu terveiden elämäntapojen opettaminen pelaajille nuorimmista junioreista lähtien. Toiminnassa huomioidaan myös sosiaaliseen ympäristöön kasvaminen eli miten toimitaan ryhmässä.

Urheilijaksi kasvamisen prosessissa Onssin joukkueiden vastuuvalmentajat käyvät 1-2 kertaa vuodessa keskustelun pelaajien vanhempien kanssa ja joukkueet järjestävät väihintää kaksi kertaa vuodessa vanhempainpalaverin, jossa käydään läpi joukkueen toimintaan kuuluvia asioita ja ohjeistetaan perheitä urhelijaelämään kuuluvissa asioissa. Nuorten osalta urheilijaksi kasvamisen prosessiin kuuluu olennaisena myös koulu ja koulun järjestämät ylimääräiset harjoitukset, joten Onssin valmennustoiminnassa huomioidaan myös koulun merkitys perheen rinnalla pelaajien urheilijaksi kasvamisen prosessissa.

Vanhempien rooli pelaajien urheilijaksi kasvamisen prosessissa on käydä pelaajien kanssa läpi seuratoiminnan käytännön asioita ja opastaa lasta seuratoimintaan liittyvissä asioissa.

Seuran ja kotien yhteistyön puitteissa vanhemmat myös sitotuvat noudattamaan harrastustoiminnassa tai joukkueita kannustaessa seuran laatimia yhteistyön periaatteita.

Seuran ja kodin yhteistyön puitteissa joukkueet tekevät ennen kauden alkua säännöt siitä, miten joukkueessa kauden aikana toimitaan. Seuran ja pelaajien lisäksi joukkueen säännöt koskevat myös pelaajien vanhempia. Joukkueet, seuran edustajat ja vanhemmat sitoutuvat toimimaan seuran ja kodin joukkueille yhteisesti tekemien sääntöjen puitteissa. Sääntöjen tarkoituksena on varmistaa, että seuran ja kotien välisen yhteistyön pelisäännöt ovat kaikille selvät ja sekä seura, joukkueet että vanhemmat sitoutuvat noudattamaan näitä yhdessä luotuja pelisääntöjä.

Urheilijaksi kasvaminen alkaa ONSsissa ihan nuorimmista ikäluokista ja jatkuu aina vanhimpiin ikäluokkiin. Yhteistyön avulla varmistetaan se, että jokainen pelaaja jatkaa jalkapalloharrastusta mahdollisimman pitkään ja jalkapallo säilyy harrastuksena myös peliuran päätyttyä.

Jalkapalloterveisin

Jukka Dunder

ONS valmennuspäällikkö